×

Thông báo

App cũ eBiznet đã hết hạn từ ngày 04/03/2021. Cài đặt ngay ứng dụng Insurance Channel để nhận Data Khách hàng, quản lý Khách hàng, nhận thông báo Hệ thống...
Xem hướng dấn sử dụng và cài đặt App Insurance Channel Tại đây .

Bảo hiểm sức khoẻ

Bảo hiểm sức khoẻ (7)

Công ty bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm

Thời gian chờ

Bệnh viện liên kết

Phí bảo hiểm

Hỗ trợ

Tai nạn cá nhân                        50 triệu
Sinh mạng cá nhân                    25 triệu
Nội trú                                      12,5 triệu
Trợ cấp nằm viện do tai nạn        1,5 triệu
Thời gian chờ
Bệnh thông thường             30 ngày
Bệnh đặc biệt/có sẵn           365 ngày
Thai sản                             270 ngày
Biến chứng thai sản             90 ngày

41

41

bệnh viện liên kết

Từ 358 nghìn-772 nghìn

 
Phạm vi bảo hiểm:

Từ 358 nghìn-772 nghìn

 

Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam

Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam

Tai nạn cá nhân              2 tỷ
Sinh mạng cá nhân         1 tỷ
Nội trú                          400 triệu
+ 4 quyền lợi bổ sung
Thời gian chờ
Bệnh thông thường                30 ngày
Bệnh đặc biệt/có sẵn              365 ngày
Thai sản                                270 ngày
Biến chứng thai sản                90 ngày
+ 1 thời gian chờ

41

41

bệnh viện liên kết

17,8 triệu-70,5 triệu

 
Phạm vi bảo hiểm:

17,8 triệu-70,5 triệu

 

Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam

Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam

Tai nạn cá nhân                200 triệu
Sinh mạng cá nhân           100 triệu
Nội trú                             50 triệu
+ 4 quyền lợi bổ sung
Thời gian chờ
Bệnh thông thường           30 ngày
Bệnh đặc biệt/có sẵn        365 ngày
Thai sản                          270 ngày
Biến chứng thai sản          90 ngày
+ 1 thời gian chờ

41

41

bệnh viện liên kết

1,4 triệu-7,9 triệu

 
Phạm vi bảo hiểm:

1,4 triệu-7,9 triệu

 

Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam

Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam

Tai nạn cá nhân          100 triệu
Sinh mạng cá nhân      50 triệu
Nội trú                       25 triệu
+ 4 quyền lợi bổ sung
Thời gian chờ
Bệnh thông thường             30 ngày
Bệnh đặc biệt/có sẵn           365 ngày
Thai sản                             270 ngày
Biến chứng thai sản             90 ngày
+ 1 thời gian chờ

41

41

bệnh viện liên kết

716 nghìn-4,1 triệu

 
Phạm vi bảo hiểm:

716 nghìn-4,1 triệu

 

Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam

Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam

Thời gian chờ
bệnh viện liên kết
Phạm vi bảo hiểm:

Phạm vi bảo hiểm:

Phạm vi bảo hiểm:

Thời gian chờ
bệnh viện liên kết
Phạm vi bảo hiểm:

Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam

Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam

Thời gian chờ
bệnh viện liên kết
Phạm vi bảo hiểm:

Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam

Phạm vi bảo hiểm: Việt Nam